مناسبت ها

آگهی تأسیس شرکت تعاونی فراگیر دهستانی تدبیر آبادانی خانیک

آگهی تاسیس تاسیس شرکت تعاونی فراگیر دهستانی تدبیر آبادانی خانیک درتاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۸۳۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ایجاد واحدهای اقتصادی و انجام فعالیت های تولیدی و خدماتی …

بیشتر بخوانید »