خانه / ابنيه / قلعه تاریخی خانیک -فیلم

درباره‌ی haghighi

Check Also

مرمت گنبد امامزاده خانیک

عملیات مرمت گنبد امام زاده سلطان کریمشاه خانیک